Ogólne Warunki wynajmu samochodów zastępczych

Ogólne warunki wynajmu samochodów zastępczych

w firmie Quest Auto Bobrowski Paweł NIP: 5213134069.

§1. Najemca bierze w wynajem a wynajmujący udostępnia samochód marki : ( według umowy ) zwany dalej „pojazdem zastępczym.

§2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie zgłasza zastrzeżeń.

§3. Wszystkie usterki zauważone przy odbiorze auta, będą usuwane na koszt Najemcy.

§4. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z pojazdem zastępczym jeden kluczyk, gaśnicę, apteczkę, koło zapasowe.

§5. Zmiany w umowie, zwłaszcza przedłużenie lub skrócenie czasu jej trwania oraz zgłoszenie innego upoważnionego do prowadzenia pojazdu zastępczego kierowcę wymagają pisemnego aneksu.

§6. Wraz z pojazdem zastępczym nie wydaje się dowodu rejestracyjnego ani Polisy OC przy czym wynajmujący zapewnia iż pojazd zastępczy ma ważne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową OC i jest w pełni sprawny technicznie.

§7. Wynajmujący przed odebraniem wynajmowanego samochodu ma prawo wglądu do dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczenia OC

§8. Najemca odbierze samochód z siedziby Wynajmującego i zwróci go pod tym samym adresem to jest ul. Antoniewska 46a w Warszawie

§9. Czas Trwania wynajmu wynikający z umowy nie może być przekraczany bez zgody wynajmującego pod rygorem poniesienia kary umownej. W przypadku nie zwrócenia użyczanego pojazdu w terminie ustalonym umową Najemca zobowiązuje się do uregulowania dodatkowej opłaty wysokości 160zł brutto za każdą rozpoczętą dobę ponad umową ustalony termin.

§10. Najemca zwróci pojazd z tym samym poziomem paliwa i płynów eksploatacyjnych.

W przypadku zwrotu pojazdu z mniejszym poziomem paliwa zostanie doliczona opłata za tankowanie w wysokości 150zł brutto + obliczona ilość paliwa wynikająca ze stanu paliwa w protokole wydania i zwrotu w zaokrągleniu do 3 litrów. Nie chcemy doliczać tych kosztów także bardzo prosimy o zwrot auta z tym samym poziomem paliwa.

Przy wynajmach nie przekraczających 200 kilometrów koszt paliwa możemy rozliczyć ryczałtem 0,50zł brutto za każdy kilometr dla aut Opel Corsa, oraz 0,68zł brutto za każdy kilometr dla aut Opel Astra.

§11. Odpowiedzialność i obowiązki Najemcy

Wszelkie straty nie objęte zakresem ubezpieczenia OC odbiegające od naturalnego zużycia pojazdu lub wynikające z kradzieży oraz koszty związane z naprawieniem powstałych podczas użyczenia szkód, pokrywa w całości Najemca, nie więcej jednak niż do kwoty 6000zł. Większe szkody będą likwidowane z ubezpieczenia Auto Casco wynajmowanego pojazdu a kwotę 6000zł wynajmujący wpłaci na poczet udziału własnego w szkodzie. Kwota udziału własnego ma pokryć koszty utraty wartości w związku z uszkodzeniami, koszty przestoju, zwyżek ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych wydatków związanych z danym zdarzeniem. Udział własny najemcy może zostać zniesiony przez „doubezpieczenie wynajmu” które musi zostać zakontraktowane umową w dniu wydania pojazdu zastępczego niepóźniej jednak niż w momencie wydania wynajmowanego pojazdu. Jeśli w umowie wynajmu nie ma zapisu o wykupieniu zniesienia udziału własnego uznaje się że udział własny jest obowiązujący dla danego okresu wynajmu.

Najemca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność deliktową za wyrządzone przez niego szkody podczas prowadzenia samochodu.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najemcę przepisów prawa o ruchu drogowym i innych mogących mieć zastosowanie. Koszt naprawienia powyżej określonych szkód i/lub jakichkolwiek kar pieniężnych pokryje Najemca w pełnej wysokości oraz złoży stosowne zeznania lub wyjaśnienia.

§12. Najemca, przystępując do umowy, wyraża zgodę pokrycie wszelkich kosztów związanych ze szkodami powstałymi w trakcie trwania umowy, nie objętych ubezpieczeniem lub w przypadku cofnięcia odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, zwrot odszkodowania firmie ubezpieczeniowej. Najemca odpowiada w całości, za wszystkie szkody w pojeździe, wyłączone z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wraz z dodatkowymi kosztami i karami umownymi. W szczególności dotyczy to szkód, wypadków i zdarzeń podczas prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zbiegnięcia z miejsca wypadku, pozostawienia niezabezpieczonego auta, lub auta niezamkniętego.

§13. Najemca zobowiązuje się do:

– używania samochodu zastępczego wyłącznie w normalnym ruchu ulicznym – zakazane jest używanie samochodu w zawodach, rajdach motorowych, jazdach terenowych oraz jakichkolwiek imprezach sportowych,

– używania samochodu zastępczego wyłącznie na terenie Polski,

– parkowania samochodu na parkingu strzeżonym lub w garażu,

– nie palenia tytoniu w samochodzie – W POJEŹDZIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA,

– prowadzenia samochodu tylko i wyłącznie przez Najemcę lub osobę uprawnioną wskazaną jednoznacznie w umowie najmu,

– i nie udostępniania osobom trzecim.

– utrzymywania samochodu w należytym stanie technicznym oraz w czystości,

– dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy.

– ewentualne naprawy wykonywać wyłącznie w serwisie użyczającego, autoryzowanym serwisie Opla, bądź innym serwisie wskazanym przez wynajmującego.

– użytkować i obsługiwać samochód zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ‘Instrukcji obsługi’

– niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o każdej kolizji drogowej, w której uczestniczył Najemca niezależnie od ustalenia winy,

– bezwzględnego wezwania patrolu policji w razie kolizji niezależnie od ustalenia winy.

– przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,

– zwrotu samochodu wraz ze wszystkimi wydanymi dokumentami, kluczykiem, zatankowanego do w ilości nie mniejszej niż

wskazano w protokole wydania samochodu ( nie dotyczy rozliczenia paliwa ryczałtem ).

§14. Najemca w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez uprawnionego przez najemcę użytkownika.

§15. Ogólne warunki wynajmu samochodów zastępczych w firmie Quest Auto Bobrowski Paweł są integralną częścią każdej kolejnej umowy wynajmu. Najemca oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia i wyraża zgodę na włączenie ww. dokumentu do treści każdej kolejnej umowy wynajmu. Ogólne warunki wynajmu samochodów zastępczych w firmie Quest Auto Bobrowski Paweł można wypowiedzieć jedynie po zakończeniu i rozliczeniu aktualnej umowy wynajmu.

§16. Postanowienia Końcowe

Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i akceptuje wszystkie jej postanowienia.

W kwestiach nie uregulowanych stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

Jakiekolwiek zmiany do umowy dla ich ważności muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

Wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

ul. Antoniewska 46A
02-977 Warszawa

Serwis ogólny:               537-777-111
Naprawa Skrzyń M32: 794-032-032

Proszę o cierpliwość, jeśli nie odbieram w godzinach pracy proszę spróbować ponownie za 30 minut lub wysłać SMS lub e-mail z prośbą o kontakt.

Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-15.00
Sobota:  Nieczynne
Niedziela: Nieczynne